การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารเผยแพร่
เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ชื่อเรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย
อต 0017.5/ว 1745 11 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
อต 0017.5/ว 1427 23 มีนาคม 2565 เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริงสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการยกระดับการประเมินคะแนนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในภาครัฐ 1.กำหนดการอบรมฯ
2. แบบตอบรับอบรม
อต 0017.5/ว 1090 2 มีนาคม 2565 การขับเคลื่อนการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พงศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ 1. ช่องทางการตอบแบบสำรวจการประเมินฯ
- โปสเตอร์ (IIT)
- โปสเตอร์ (EIT)
2. แบบรายงานจำนวนผู้เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินฯ
อต 0017.5/ว 898 21 กุมภาพันธ์ 2565 จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
อต 0017.5/ว 605 3 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมกรอำนวยการ ติดตามและกำกับดูแลฯ และคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 รายงานการประชุมฯ
อต 0017.5/ว 1223 27 มกราคม 2565 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามและกำกับดูแลฯ และคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessmet : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1. เอกสารประกอบการประชุมและช่องทางการเข้าประชุม
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
อต 0017.5/ว 1221 27 มกราคม 2565
อต 0017.5/ว 183 12 มกราคม 2565 นโยบาย "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
อต 0017.5/ว 159 11 มกราคม 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1. กำหนดการ
2. แบบตอบรับการอบรม
อต 0017.5/ว 46 5 มกราคม 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmet : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1. แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
2. แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
3. แบบฟอร์มการตรวจให้คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลฯ
4. แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT
อต 0017.5/31 20 มกราคม 2565 แก้ไขข้อมูลแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบฟอร์มการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
อต 0017.5/ว 6196 30 ธันวาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ติดตามและกำกับดูแลฯ และคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmet : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 22126/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
อต 0017.5/ว 4636 30 กันยายน 2564 การดำเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของจังหวัดอุตรดิตถ์ หนังสือ “แนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ และการยกระดับค่าคะแนน ITA ของจังหวัดอุตรดิตถ์