การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารเผยแพร่
หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต 0017.5/ว 1775 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินงานการพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์
หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0017.5/ว 1592 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
     - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0017.5/ว 1468 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     - รายงานการวิเคราะห์ ITA 2563
     - Timeline การดำเนินงาน ITA จังหวัดอุตรดิตถ์
หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต 0017.5/ว 1483 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดอุตรดิตถ์
หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต 0017.5/ว 1123 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือการประเมิน ITA 2021 (Official)
คู่มือการประเมิน ITA 2021
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT), ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT), การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ (OIT)
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 1457/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ติดตามและกำกับดูแลฯ และคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564